With the arrival of the Diaspora Directorate and Mike Committees outside the Country


With the arrival of the Diaspora Directorate and Mike Committees outside the Country (YTb) ; under the direction of Atasheken education at the Turkish Embassy in Albania, Mr. Metin BULUT and under the care of Mayor Divjak Mr. Avdi SNALLA;  The Association of Graduates in Turkey TOMED in co-operation with the Doors of Life Centre carried out the opening of the health programme in this area. The programme will last 4 months and will enable the analysis of health problems for the area.

🇦🇱 Me mbështejen e Kryesisë së Diasporës dhe Komiteteve Mike jashtë Vendi (YTB) ; nën drejtimin e Atashehut të Arsimit pranë Ambasadës Turke në Shqipëri z. Metin BULUT dhe nën kujdesin e nën Kryetarit të Bashkisë Divjak z. Avdi SNALLA; Shoqata e të Diplomuarve në Turqi TUMED në bashkëpunim me Qendrën Dyert e Jetës realizuan hapjen e programit shëndetësor në këtë zonë. Programi do të zgjasë 4 muaj dhe do mundësohet analizimi i problemeve shëndetësore për zonën.
🇹🇷 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB desteği ile; T.C Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği sayın Metin BULUT önderliğinde; Divjak Belediye Başkanı yardımcısı himayesinde sayın Avdi SNALLA ; Dyert e Jetës sağlık merkezi işbirliğinde Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği TUMED olarak Divjak bölgesinde sağlık programı açılışını gerçekleştirdik.
Program 4 ay sürecek ve bölgedeki sağlık durum tespiti yapılacaktır.

0 Comments