TUMED in cooperation with the Doors of Life Center continues the realization of the health program in Grabian of Divjaka

With the support of the Presidency of the Diaspora and Friendly Committees Abroad (YTB); The Alumni Association of Turkey TUMED in cooperation with the Doors of Life Center continues the realization of the health program in Grabian of Divjaka. Residents of the area make their necessary visits by a specialist doctor in Turkey and Albania.
This week we also had Internist Dr. Juarda Gjonbrataj where he visited the inhabitants of the area for internal diseases.
 
Me mbështejen e Kryesisë së Diasporës dhe Komiteteve Mike jashtë Vendi (YTB); Shoqata e të Diplomuarve në Turqi TUMED në bashkëpunim me Qendrën Dyert e Jetës vazhdon realizimin e programit shëndetësor në Grabian të Divjakës. Banorët e zonës kreyjnë vizitat e tyre të nevojshme nga mjek të specializuar në Turqi dhe Shqipëri.
Këtë javë kishim edhe Internisten Dr. Juarda Gjonbrataj ku vizitoi banorët e zonës për sëmundjet e brendshme.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB desteği ile; Dyert e Jetës sağlık merkezi işbirliğinde Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği TUMED olarak Divjak bölgesinde sağlık programını devam ediyor. Bölgedeki İnsanlar hem Türkiyeden hem Arnavutluktan mezun olmuş uzman doktorlar tarafından muayenelerini görüyorlar.
Bu hafta iç hastaları bakan Dr Juarda Gjonbrataj da bölgedeki muayne ederek bölgedeki hastaları tespit etti.
#YTB
#QendraDyerteJetës
#ArnavutlukTumed

0 Comments