Turkish Graduates Association TUMED signed a Memorandum of Cooperation with the "Doors of Life"


Turkish Graduates Association TUMED signed a Memorandum of Cooperation with the "Doors of Life" Center, through which it aims to implement joint projects in the field of health for the needy, with the involvement of Albanian Medical Graduate students in Turkey.
 

 Shoqata e të Diplomuarve në Turqi TUMED nënshkroi një Memorandum bashkëpunimi me Qendën "Dyert e Jetës", nëpërmjet së cilit synohet realizimi i projekteve të përbashkëta në fushën e shëndetësisë për shtresat në nevojë, me përfshirjen e studentëve shqiptar të Diplomuar për Mjekësi në Turqi.

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği TUMED, Türkiye'deki Arnavut Tıp Mezunlarının da dahil olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık alanında ortak Projeler gerçekleştirmeyi hedefleyen "Hayatın Kapıları” Merkezi (Qendra "Dyert e Jetës") ile İşbirliği Memorandumu imzaladı.
#DyerteJetës
#TUMED


 

0 Comments