Dr. Bernard Progni, missionary in the service of man, thanks to his professionalism and human and humane dedication, represented the "Doors of Life Albania"


🇦🇱 Dr. Bernard Progni, misionari në shërbim të njeriut, falë profesionalizmit dhe përkushtimit të tij njerzor dhe human përfaqësoi organizatën "Doors of Life Albania" në një leksion për mbrojtjen e shëndetit dhe ndihmën që mund ti ofrojmë shëndetit tonë deri sa të vinjë ekipi mjeksor i spitalit më të afërt.
Dr. Progni shpjegoi rëndësinë e shenjave klinike, të diferencojmë krizën hipertensive dhe sulmeve kardiake, por dhe të hemorragjive dhe ishemive kardiovaskulare dhe Cerebrale.
Dr. Progni përdori një metodikë tepër profesionale dhe shumë praktike për pensionistët e shoqatës "Bashkimi i përgjithshëm vijues i pensionistëve të Shqipërise" Dega Fier.
Ky aktivitet mbështetet dhe financohet nga FÖRENINGEN SAB , Suedi 🇸🇪.
🇬🇧 Dr. Bernard Progni, missionary in the service of man, thanks to his professionalism and human and humane dedication, represented the "Doors of Life Albania" organization in a lecture on health protection and the help we can offer to our health until the medical team arrives. the nearest hospital.
Dr. Progni explained the importance of clinical signs, to differentiate hypertensive crisis and heart attacks, but also of hemorrhages and cardiovascular and cerebral ischemia.
Dr. Progni used a very professional and very practical methodology for the pensioners of the association "The following general union of pensioners of Albania" Fier Branch.
This activity is supported and financed by FÖRENINGEN SAB, Sweden 🇸🇪

0 Comments