International Conference of Veterinary Medical Sciences / "Food safety - a permanent challenge"

Të nderuar profesioniste të fushës së sigurise ushqimore, mjekesisë veterinare, të shëndetit publik dhe shkencave mjekësore humane:

Në daten 20 Prill 2023 në mjediset e Universitetit Bujqësor të e Tiranës do të organizohet Konferenca Nderkombëtare me temë:

“Siguria ushqimore - një sfidë e përhershme”

Ky event organizohet nga Shoqata humanitare “Doors of life” në bashkëpunim me Departamentin e Shëndetit Publik Veterinar, Fakulteti i Mjekesisë Veterinare në Universitetin Bujqesor Tirane, dhe Departmentin e Mjekësisë Veterinare, në Universitetin “Aldo Moro” Bari, Itali.

Në këtë konferencë përvec stafeve akademike, do të marrin pjesë edhe profesionistë nga institucione shkencore vendase dhe të huaja. Të interesuarit mund t’i dergojnë abstraktet e punimeve të tyre shkencore në adresën e E-mail akoni@ubt.edu.al, brenda datës 25 Shkurt 2023.

Pagesa e fee prej 50 € do te kryhet brenda datës 15 mars 2023 mbasi te konfirmohet pranimi i abstraktit te konferencës, pagesa do të derdhet në llogarinë Bankare:

Banka: CREDINS BANK
Adresa e Bankës: Rr. “VASO PASHA”, Nr. 8, TIRANË
Titullari i Llogarisë: “QËNDRA DYERT E JETËS”
SWIFT: CDISALTRXXX
IBAN: AL07 2121 1047 0000 0000 0133 4726
Numri Llogarisë: 00001334726
Monedha e Llogarisë: EUR

Me respekt,

Komisioni OrganizativINTERNATIONAL CONFERENCE:

Dear experts/professionals in the fields of food safety, veterinary medicine, public health and human medical sciences:


On April 20, 2023, the International Conference of Veterinary Medical Sciences is organized on the premises of UBT with the theme:

"Food safety - a permanent challenge"

This event is organized by the humanitarian association "Doors of Life Albania" in cooperation with the Department of Veterinary Public Health, the Faculty of Veterinary Medicine at Tirana Agricultural University, and the Department of Veterinary Medicine, at "Aldo Moro" University Bari, Italy.

The conference will include attendees from the academic staff of universities, in addition to professionals from local and foreign scientific institutions. Can we please kindly request that all those interested to participate in the event, send abstracts of their scientific works by e-mail to: akoni@ubt.edu.al , by 25th February 2023. The participation fee for the event is 50 euros, payable by 15th March 2023.

The fees need to be paid following acceptance of the submitted abstracts. The fees are to be paid to the following bank account details:

Bank: CREDINS BANK
Address of the Bank: Rr. "VASO PASHA", No. 8, TIRANA
Account holder: "DOORS OF LIFE CENTER"
SWIFT: CDISALTRXXX
IBAN: AL07 2121 1047 0000 0000 0133 4726
Account Number: 00001334726
Account Currency: EUR

Kind Regards,

Organizational Committee

0 Comments