Empowering Communities: Humanitarian Aid Partnership with Kif Liria and Human Bridge for Doors of Life Albania


In the framework of cooperation with the charitable organizations "Kif Liria, Växjö" - SWEDEN and "Human Bridge" - SWEDEN represented by Mr. Robert Bergman and Mrs. Monica Samuelsson, who visited our center a while ago, under the care of Mr. Xhaferr Balaj, Director of "Kif Liria" Växjö, Malmo - SWEDEN it was achieved, that in the framework of cooperation between the parties, humanitarian aid is possible for the organization "Doors of Life Albania".

- From the humanitarian aid, the projects of our association "Doors of Life Albania" with the motto, "Say yes to charity" will be the beneficiaries.


- The material basis of these aids will help create optimal conditions for the development of social, health and cultural projects in the framework of cooperation with local and health institutions with which the organization is cooperating, for the implementation of these projects.


- Doors of life Albania association has a mission to support the marginalized social strata in Albania and the Albanian territories outside its political borders.

☆ Living proof of human values.

🇦🇱

Në kuadrin e bashkëpunimit me organizatat bamirëse “Kif Liria , Växjö”- SUEDI dhe “Human Bridge” - SUEDI të përfaqësuara nga z. Robert Bergman dhe znj.  Monica Samuelsson, të cilët vizituan para pak kohësh qendren tonë, nën kujdesin e z. Xhaferr Balaj , Drejtor i “Kif Liria” Växjö,  Malmo -SUEDI u arrit, që në kuadrin e bashkëpunimit mes palëve, mundësohen ndihma humanitare për organizaten "Doors of Life Albania ".


- Nga ndihmat humanitare, do të jenë përfitues projektet e shoqatës sonë “Doors of Life Albania” me moton, “Thuaj po Bamirësisë”.


   - Baza materiale e këtyre ndihmave do ndihmojë krijimin e kushteve optimale për zhvillimin e projekteve me bazë sociale , shëndetësore e kulturore në kuadrin e bashkëpunimit me institucionet vendore dhe shëndetësore me të cilat organizata është bashkëpunuese, për implementimin e këtyre projekteve . 


- Shoqata Doors of life Albania ka mision të mbështesë shtresat shoqërore të margjinalizuara në Shqipëri e trojet shqiptare jashtë kufijëve politik të sajë.

☆ Dëshmi e gjallë e vlerave njerzore.

0 Comments