Say Yes to Charity: New Project Launched in Krrabë to Support Vulnerable Communities


🤝 In the Krrabë Administrative Unit, Tirana Municipality, we were welcomed by Mr. Lorenc Isufi as part of the agreement between the Krrabë Administrative Unit and "Doors of Life Albania" for the implementation of the project "Say Yes to Charity." The project focuses on the most vulnerable groups in the Krrabë Administrative Unit, Tirana Municipality.

A priority of this project is children with disabilities, monitoring their progress and providing them with health and social support services. Additionally, adults with disabilities and the elderly with various pathologies will benefit, as will residents facing health and economic challenges in the Krrabë Administrative Unit, Tirana Municipality.

In collaboration with the Krrabë Administrative Unit, Doors of Life Albania, as a non-profit organization, will continue to offer services and humanitarian aid in the coming months of the project's implementation.

FOCUS

  • Rural Areas
  • Free medical services in specialties where such services are lacking
  • Awareness campaigns on health, culture, and education
  • Provision of social assistance to marginalized groups
  • Scientific and academic studies to improve standards in health, education, and culture for the benefit of communities


SAY YES TO CHARITY

-----------------


🤝 Në njësinë Administrative Krrabë, Bashkia Tiranë, u mikpritëm nga z. Lorenc Isufi në kuadër të marrëveshjes së lidhur ndërmjet njësisë Administrative Krrabë dhe “Doors of Life Albania” për zbatimin e projektit "Thuaj po bamirësisë" ku në fokus do jenë shtresat më vulnerabël në njësinë Administrative Krrabë, bashkia Tiranë.

Prioritet në këtë projekt janë fëmijët me aftësi të kufizuar, për të parë ecurinë e tyre dhe për t'u ofruar shërbime mbështetëse shëndetësore dhe sociale. Gjithashtu, përfitues janë edhe personat madhor me aftësi të kufizuar dhe moshat e treta me patologji të ndryshme, si dhe banorët me probleme shëndetësore dhe ekonomike në njësinë Administrative Krrabë, bashkia Tiranë.

Në bashkëpunim me njësinë Administrative Krrabë, Doors of Life Albania si një organizatë jofitimprurëse do të ofrojë shërbime dhe ndihma humanitare dhe në muajt e tjera në vijim të implementimit të projektit.

FOKUSI

  • Zonat Rurale
  • Shërbim mjekësor falas në specialitete, aty ku ky shërbim mungon
  • Fushata sensibilizuese për shëndetin, kulturën dhe arsimin
  • Ofrimi i ndihmës sociale për shtresat e margjinalizuara
  • Studime shkencore dhe akademike për përmirësimin e standardeve në shëndetësi, arsim dhe kulturë për të mirën e komuniteteve.


THUAJ PO BAMIRËSISË

0 Comments