In the framework of the project "Old age or other abilities are not diseases", today the activity of pathological checks and visits by the medical staff of Doors of Life Albania was successfully carried out with the residents of the municipality of Kamëz, in the apartments.


Në kuadër të projektit "Pleqëria apo aftësia ndryshe nuk janë sëmundje" sot u zhvillua me sukses me banorët e bashkise Kamëz aktiviteti i kontrolleve dhe vizitave patologjike nga stafi mjekësor Doors of Life Albania, nëpër banesa.

Stafi Doors of Life Albania, përdori një metodikë pune tepër profesionale dhe efikase duke i ekzaminuar me analiza Biokimike dhe ekzaminime fizike me setoskop, otoskop dhe hapja e kartelës të pacientëve me regjim shtrati dhe me kontrolle pulmonare ,si dhe perkujdesja e stafit infermieror e bëri më të lehtë punen për identifikimin e pacientëve me probleme shëndetësore të komplikuar në banesat e përfituesve.

Nga ekzaminimet dhe kontrolli i kualifikuar mjekësor nga shumë vizita të zhvilluara, rezultuan 10 persona të cilët kishin nevojë për kontroll të mëtejshëm mjekësor dhe për ndjekje periodike tē vazhdueshme nga qendra " Doors of Life Albania nën mbikqyrjen e profesionistëve të "Doors of life Albania "Tiranë !

Për këto pacientë u ndoq një praktikë profesionale, Psiko-emocionale dhe Psiko-terapeutike për mbarëvajtjen e aktivitetetit gjatë vizitave nga mjekët specialistë të qendrës "Doors of Life Albania".
Faleminderit për bashkëpunimin.

English Version:
-In the framework of the project "Old age or other abilities are not diseases", today the activity of pathological checks and visits by the medical staff of Doors of Life Albania was successfully carried out with the residents of the municipality of Kamëz, in the apartments.

The Doors of Life Albania staff used a very professional and efficient work method by examining them with Biochemical analyzes and physical examinations with a setoscope, otoscope and opening the file of patients with bed rest and pulmonary checks, as well as the care of the nursing staff made it more to ease the work of identifying patients with complicated health problems in the beneficiaries' homes.

From the examinations and qualified medical control from many visits, 10 people were found who needed further medical control and periodic follow-up from the "Doors of Life Albania" center under the supervision of the professionals of "Doors of Life Albania" Tirana!

For these patients, a professional, psycho-emotional and psycho-therapeutic practice was followed for the smooth running of the activities during the visits by the specialist doctors of the "Doors of Life Albania" center.

Thank you for your cooperation. 

0 Comments