Librazhd Municipal Hospital and 'Doors of Life Albania' Launch 'Say Yes to Charity' Project for Quality Medical Services


At the Librazhd Municipal Hospital, we were welcomed by Mrs. Fatbardha Qatja as part of the agreement between the Librazhd Municipal Hospital and "Doors of Life Albania" for the implementation of the "Say Yes to Charity" project, which focuses on providing the Librazhd community with high-quality medical services.

The priority of this project is the rural areas, municipal hospitals, and health centers, which are part of the health support services.

FOCUS

  • Rural Areas
  • Free medical services in specialties where such services are lacking
  • Awareness campaigns on health, culture, and education
  • Provision of social assistance to marginalized groups
  • Scientific and academic studies to improve standards in health, education, and culture for the benefit of communities

----------------------

Në shërbimin Spitalorë Bashkiak Librazhd, u mikpritëm nga znj. Fatbardha Qatja në kuadër të marrëveshjes së lidhur ndërmjet Spitalit Bashkiak Librazhd dhe “Doors of Life Albania” për zbatimin e projektit "Thuaj po bamirësisë" ku në fokus do jenë komuniteti i Librazhdit për shërbim mjekësor sa më cilësor.

Prioritet në këtë projekt janë zonat rurale, spitalet bashkiake dhe qendrat shëndetësore, pjesë e shërbimeve mbështetëse shëndetësore.

FOKUS

  • Zonat Rurale
  • Shërbim mjekësor falas në specialitete, aty ku ky shërbim mungon
  • Fushata sensibilizuese për shëndetin, kulturën dhe arsimin
  • Ofrimi i ndihmës sociale për shtresat e margjinalizuara
  • Studime shkencore dhe akademike për përmirësimin e standardeve në shëndetësi, arsim dhe kulturë për të mirën e komuniteteve

0 Comments

Newest