"Doors of Life Albania Launches 'Say Yes to Charity' Project in Çorovodë, Enhancing Medical Services for Rural Skrapar"

At the Çorovodë Health Center, Ambulance "5 Shtatori", we were warmly welcomed by Ms. Armela Spahiu in the framework of the agreement between the Çorovodë Health Center, Ambulance "5 Shtatori", and "Doors of Life Albania" for the implementation of the project "Say Yes to Charity". This initiative aims to provide the Skrapar community with high-quality medical services.

The project's priorities include rural areas, municipal hospitals, and health centers, focusing on providing supportive health services.

#### • FOCUS

▪︎ **Rural Areas**

- Free specialized medical services where they are lacking.

- Health, cultural, and educational awareness campaigns.

- Social assistance for marginalized groups.

- Scientific and academic research to improve standards in health, education, and culture for the benefit of communities.

**SAY YES TO CHARITY**

# Doors of Life Albania

# Human Bridge, Sweden

# Mother Teresa Association, Luzern, Switzerland

# Föreningen SAB, Sweden

# Kif Liria, Växjö, Sweden

# Çorovodë Health Center, Ambulance "5 Shtatori"


### Albanian:

🤝 Në Qendrën Shëndetësore Çorovodë, Ambulanca "5 Shtatori", u mikpritëm nga znj. Armela Spahiu në kuadër të marrëveshjes së lidhur ndërmjet Qendrës Shëndetësore Çorovodë, Ambulanca "5 Shtatori", dhe “Doors of Life Albania” për zbatimin e projektit "Thuaj Po Bamirësisë". Ky projekt ka në fokus komunitetin e Skraparit për ofrimin e shërbimeve mjekësore sa më cilësore.

Prioritetet e këtij projekti përfshijnë zonat rurale, spitalet bashkiake dhe qendrat shëndetësore, duke u përqendruar në ofrimin e shërbimeve mbështetëse shëndetësore.

#### • FOKUS

▪︎ **Zonat Rurale**

- Shërbime mjekësore falas në specialitete, aty ku ky shërbim mungon.

- Fushata sensibilizuese për shëndetin, kulturën dhe arsimin.

- Ofrimi i ndihmës sociale për shtresat e margjinalizuara.

- Studime shkencore dhe akademike për përmirësimin e standardeve në shëndetësi, arsim dhe kulturë, për të mirën e komuniteteve.

**THUAJ PO BAMIRËSISË**

# Doors of Life Albania

# Human Bridge, Suedi

# Shoqata "Nanë Tereza", Luzern, Zvicër

# Föreningen SAB, Suedi

# Kif Liria, Växjö, Suedi

# Qendra Shëndetësore Çorovodë, Ambulanca "5 Shtatori"

0 Comments